Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Cyfarfod Blynyddol Mis Mai 2019 Annual General Meeting Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA
Rhif ffon 01745870744. e-bost. Click to email
CYNHELIR CYFARFOD BLYNYDDOL Y CYNGOR AR NOS FERCHER 8fed o FAI 2019
THE COMMUNITY COUNCIL’S ANNUAL MEETING WILL BE HELD WED 8th MAY 2019
YN/AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN am/at 7.30 yh/pm
AGENDA
1.Ymddiheuriadau/Apologies.
2. Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater isod/Declaration of interest on any item listed.
3.Penodi Cadeirydd a Is-Gadeirydd ar gyfer 2019/2020 / Appointment of Chairman and Vice-Chair for 2019/2020.
4. Penodi aelodau pwyllgorau o fewn Y Plwyf 2019/2020/Appointment of committee members within the Parish for 2019/2020
i. Un Llais Cymru/One Voice Wales.
ii. Mynwentydd Y Plwyf/Parish Cemeteries.
iii. Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Llansannan Sports Association.
iv. Llwybrau Cyhoeddus Y Plwyf/Parish Public Footpaths.
v. Llywodraethwyr Ysgol Bro Aled Governors.
vi. Taflen Gwybodaeth Y Plwyf/Parish Information Leaflet.
vii. Rheolaeth Canolfan Addysg Bro Aled Education Centre Management Committee.
vii. Cyllid/ Finance.
viii Swper Blynyddol Pensiynwyr / Annual Pensioners Dinner.
Cyfethol aelodau o’r Cyhoedd i bwyllgorau o fewn Y Plwyf / Co-Option of members of the public onto committees.
5. Archwiliad Mewnol: Dyddiad y cyfarfod i gymeradwyo datganiadau cyfrifo ac i gyflwyno’r ffurflen flynyddol i’r corf llai cyn yr archwiliad. / Date of meeting to approve Annual Return statements by Council.
Penodi Archwiliwr mewnol ar gyfer archwiliad Cyllid Y Cyngor am 2019/2020. / Appointment of Internal Auditor for 2019/2020 Council Accounts.
6. Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blynyddol blaenorol Y Cyngor 09/05/2018/ Approval of the Council’s previous Annual Meeting’s Minutes 09/05/2018.
7. Materion yn codi o’r Cofnodion/Matters arising from the Minutes.
8. Cyllid / Finance: Balans Banc/ Statements of Bank Accounts, 29/03/2019. Cyfrif Y Dreth /Community Account £13,258-32 Cyfrif H G Owen Account £17,016-11 Cyfanswm / Total £30,274-43
Taliadau/Payments. Cymeradwyo taliadau canlynol / Resolve following payments.
8.1 Taliad Blynyddol i Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau, Annual Contribution. £2,000.00
8.2 Yswiriant /Insurance “Zurich Municipal” Insurance Premium. £ 854-89
8.3 “Direct Debits” British Gas Business,
8.4 “Direct Debits” ICO. (Information Commissioner’s Office) £35.00
8.5 “Standing Order” TT & B Williams. Rhent Swyddfa Post Office rent (£151.66 x 12 £1819.92)
9. Unrhyw fater arall / Any other matters.
9.1 Cyfuno dau gyfri banc Y Cyngor / Combine the two Community Accounts
9.2 Cyfuno dau gyfrif banc H G Owen / Combine the two H G Owen accounts.
9.3 Trefnydd i Swper Pensiynwyr. Organiser for the Annual Pensioners' Dinner

Agenda Cyfarfod Blynyddol Mis Mai 2019 Annual General Meeting Agenda Statistics: 0 click throughs, 531 views since start of 2022

Agenda Cyfarfod Blynyddol Mis Mai 2019 Annual General Meeting Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207144 views since start of 2022