Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Cyfarfod Blynyddol Cyfredinol 2018 Annual General Meeting Agenda

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL

CYNHELIR CYFARFOD BLYNYDDOL Y CYNGOR AR NOS FERCHER 9fed o FAI 2018

THE COMMUNITY COUNCIL’S ANNUAL MEETING WILL BE HELD WED 9th MAY 2018

YN/AT CANOLFAN ADDYSG BRO ALED LLANSANNAN am/at 7.30 yh/pm

AGENDA

1.Ymddiheuriadau / Apologies. Cynghorwyr: Berwyn Evans, Meurig Davies,

Anerchiad / Address by Peter Alexander, St Kentigern Hospice.

2. Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater isod / Declaration of interest on any item listed.

3. Penodi Cadeirydd a Is-Gadeirydd ar gyfer 2018 / 2019 /Appointment of Chairman and Vice-Chair for
2018 / 2019.

4. Penodi aelodau pwyllgorau o fewn Y Plwyf 2018/2019. / Appointment of committee members within the Parish for 2018 / 2019

i. Un Llais Cymru/One Voice Wales.
ii. Mynwentydd Y Plwyf / Parish Cemeteries.
iii. Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Llansannan Sports Association.
iv. Llwybrau Cyhoeddus Y Plwyf / Parish Public Footpaths.
v. Llywodraethwyr Ysgol Bro Aled Governors.
vi. Taflen Gwybodaeth Y Plwyf / Parish Information Leaflet.
vii Rheolaeth Canolfan Addysg Bro Aled Education Centre Management Committee.
vii. Cyllid / Finance.
Cyfethol aelodau o’r Cyhoedd i bwyllgorau o fewn Y Plwyf

5. Penodi Archwiliwr mewnol ar gyfer archwiliad Cyllid Y Cyngor am 2017 / 2018./ Appointment of Internal Auditor for 2017 / 2018 Council Accounts.

6.Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blynyddol blaenorol Y Cyngor 10/05/2017./ Approval of the Council’s previous Annual Meeting’s Minutes 10/05/2017.

7. Materion yn codi o’r Cofnodion / Matters arising from the Minutes.

8. Cyllid / Finance: Balans Banc / Statements of Bank Accounts, 30/03/2018.
Cyfrif Y Dreth /Community Account £13,344-56
Cyfrif H G Owen Account £16,993-38
Cyfanswm / Total £30,337.94

Taliadau/Payments. Cymeradwyo taliadau canlynol / Resolve following payments

8.1 Taliad Blynyddol i Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau / Annual Contribution. £1,800.00
(Taliad Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau. Llythyr Nan Williams. Gohebiaeth 10/02/18 9.8)

8.2 Yswiriant / Insurance “Zurich Municipal” Insurance Premium. £913.09.

Cytundeb tymor hir / Long term agreement:
3 Blynedd / 3 Year £876.99, 5 Blynedd / 5 Year £840.95

8.3 “Direct Debits” British Gas Business,

8.4 “Direct Debits” ICO. (Information Commissioner’s Office) £35.00

8.5 “Standing Order” TT & B Williams. Rhent Swyddfa Post Office rent (£151.66 x 12 £1819.92)

9. Unrhyw fater arall / Any other matters

Cynnwys ychwanegion i Rheolau Sefydlog , Rheoliadau ariannol. Asesiad Risc
Include additions to Standing Orders, Financial Regulations, Risk Assesment

Agenda Cyfarfod Blynyddol Cyfredinol 2018 Annual General Meeting Agenda Statistics: 0 click throughs, 720 views since start of 2022

Agenda Cyfarfod Blynyddol Cyfredinol 2018 Annual General Meeting Agenda

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207144 views since start of 2022