Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Agenda Cyfarfod Blynyddol 2021Annual General Meeting

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
Clerc/Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA
Rhif ffon 01745870744. Mob 07876266339. e-bost. > Click to email <
CYNHELIR CYFARFOD BLYNYDDOL Y CYNGOR AR-LEIN NOS FERCHER 14eg EBRILL 2021 am 7.30yh
THE COMMUNITY COUNCIL’S ANNUAL MEETING WILL BE HELD ON-LINE WED 14th APRIL 2021 at 7.30pm

AGENDA
1. Ymddiheuriadau/Apologies.
2. Cyfle i ddangos diddordeb ar unrhyw fater isod/Declaration of interest on any item listed.
3. Penodi Cadeirydd a Is-Gadeirydd ar gyfer 2021/2022 / Appointment of Chairman and Vice-Chair for 2021/2022.
4. Penodi aelodau pwyllgorau o fewn Y Plwyf 2021/2022/Appointment of committee members within the Parish for 2021/2022
4 i. Un Llais Cymru/One Voice Wales.
4 ii. Mynwentydd Y Plwyf/Parish Cemeteries.
4 iii. Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Llansannan Sports Association.
4 iv. Llwybrau Cyhoeddus Y Plwyf/Parish Public Footpaths.
4 v. Llywodraethwyr Ysgol Bro Aled Governors.
4 vi. Taflen Gwybodaeth Y Plwyf/Parish Information Leaflet.
4 vii Rheolaeth Canolfan Addysg Bro Aled Education Centre Management Committee.
4 viii. Cyllid/ Finance.
4 ix Swper Blynyddol Pensiynwyr / Annual Pensioners Dinner.
Cyfethol aelodau o’r Cyhoedd i bwyllgorau o fewn Y Plwyf / Co-Option of members of the public onto committees in the community.
5. Archwiliad Mewnol: Dyddiad y cyfarfod i gymeradwyo datganiadau cyfrifo ac i gyflwyno’r ffurflen flynyddol i’r corff llai cyn yr archwiliad. / Date of meeting to approve Annual Return statements by Council before presenting to External Auditor
Penodi Archwiliwr mewnol ar gyfer archwiliad Cyllid Y Cyngor am 2020/2021. / Appointment of Internal Auditor for 2020/2021 Council Accounts.
6.Cadarnhau Cofnodion Pwyllgor Blynyddol blaenorol Y Cyngor 08/05/2019 / Approval of the Council’s previous Annual Meeting’s Minutes 08/05/2019.
7. Materion yn codi o’r Cofnodion / Matters arising from the Minutes.
8. Cyllid / Finance: Balans Banc/ Statements of Bank Accounts, 31/03/2021
Cyfrif Y Dreth /Community Account £17,382.14
Cyfrif H G Owen Account £14,036.93
Cyfanswm / Total £31,419.07
Taliadau / Payments. Cymeradwyo taliadau canlynol / Resolve following payments.
8.1 Taliad Blynyddol i Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau, Annual Contribution. £2,500.00
8.2 Yswiriant / Insurance “Zurich Municipal” Insurance Premium. £ 854-89
8.3 “Direct Debits” British Gas Business,
8.4 “Direct Debits” ICO. (Information Commissioner’s Office) £35.00
8.5 “Standing Order” T T & B Williams. Rhent Swyddfa Post Office rent (£151.66 x 12 £1819.92)

9. Unrhyw fater arall / Any other matters.

9.1 Cyfuno dau gyfri banc Y Cyngor / Combine the two Community Accounts

9.2 Cyfuno dau gyfrif banc H G Owen / Combine the two H G Owen accounts.

Agenda Cyfarfod Blynyddol 2021Annual General Meeting Statistics: 0 click throughs, 233 views since start of 2022

Agenda Cyfarfod Blynyddol 2021Annual General Meeting

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207141 views since start of 2022