Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Bore coffi Plant Mewn Angen 2014 / Children in need coffee morning 2014

/image/upload/eifion/tombola_3.jpg

Tombola efo Mike ac Alwen
Mike and Alwen at the Tombola

Mwy o luniau / More pictures.
website link

/image/upload/eifion/Jennie.jpg

Jenny efo jam a cynyrch cegin. Doedd dim ar ol erbyn 11.00!
Kitchen produce table organised by Jenny. All gone by 11.00!

/image/upload/eifion/Planhigion.jpg

Cynnyrch gardd a planhigion dan ofal Phil.
Plants and garden produce under the care of Phil

/image/upload/eifion/Nwyddau_Nadolig.jpg

Nwyddau Nadolig
Christmas goods.

/image/upload/eifion/pobl_hapus.jpg

Pawb yn mwynhau!
Everyone enjoying themselves.

Bore coffi Plant Mewn Angen 2014 / Children in need coffee morning 2014 Statistics: 0 click throughs, 217 views since start of 2017

Posteri.jpgBore coffi Plant Mewn Angen 2014 / Children in need coffee morning 2014

Posteri yn hysbysebu y Bore Coffi
Advertising posters for the Coffee Morning

Eleni, cynhaliwyd y ddigwyddiad eto eleni yn y Llew Coch dan nawdd griw Sadwwrn Siarad ar y 15fed o Dachwedd. Roedd llawer o'r aelodau wedi bod yn brysur efo darparu nwyddau i'w gwerthu. 'Roedd cynnyrch gardd, planhigion, cacennau, jam, catwad a marmaled ar werth. Cafwyd raffl a thombola hefyd gyda digon o amser i gymdeithasu tros baned a oedd yn gynwysiedig yn y tal mynediad o £1.00. Erbyn 11.30 'roedd cyfanswm o £450.00 wedi ei dderbyn. Diolch mawr i bwb am ein cefnogi, ac yn arbenig i Jackie a Chris am y defnydd o'r Llew Coch.
This year this event was again held at the Red Lion under the sponsorship of the Sadwrn Siarad grwp on Saturday the 15th November. Many of the members had been busy preparing items to sell. There were cakes, garden produce, plants, chutney, jams and marmalade for sale. A successful raffle and tombola helped to swell the takings and time for socializing over a cuppa, included in the entrance fee of a £1.00. By 11.30, a total of £450.00 had been received. A very big thank you to everyone that supported us, especially Jackie and Chris for the use of the Red Lion once again.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 12 click throughs, 37638 views since start of 2017